Praktiki maliyyə təlimləri

• Beynəlxalq maliyyə və mühasibat uçot standartları üzrə maliyyə hesabatlarının hazırlanması

- Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

- Mənfəət və zərər hаqqındа hеsаbаt

- Kаpitalda dəyişikliklər hаqqındа hеsаbаt

- Pul vəsaitlərinin hərəkəti hаqqında hesаbаt

- Uçоt siyаsəti və izahlı qeydlərin mahiyyəti

• Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə müxtəlif istiqamətli analizlərin aparılması

- xərclərin minimallaşdırılması və mənfəətin maksimallaşdırılması–( mənfəətlilik əmsalları)

- bazar sektorunun genişləndirilməsi –( likvidlik və aktivlərin dövriyyə əmsalları)

- müflisləşmənin qarşısının alınması - (borcların dövriyyəsi və fəaliyyət əmsalları)

- risklərin minimallaşdırılması – (maliyyə strukturu ilə bağlı əmsallar)

• Maliyyə nəzarəti sisteminin qiymətləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi üzrə biliklərin öyrədilməsi.