Praktiki mühasibat uçotu təlimləri

• Mühasibat uçotu və hesablar planı haqqında informasiya və biliklərin möhkəmləndirilməsi

• İlkin sənədləşmə, ciddi hesabat blankları və istifadə qaydalarının öyrədilməsi

• Şirkətin bütün maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin sənədləşdirilməsi, rəsmiləşdirilməsi və uçotu qaydalarının tədrisi

  - Əsas vəsaitlər, qeyri-maddi aktivlər, azqiymətli və tezköhnələn əşyalar

  - Mal-materiallar, istehsal olunan məhsul, xammal və yarımfabrikatlar

  - Yük gömrük bəyannaməsinin tərtibi və idxal əməliyyatları

  - Məhsul və xidmət alışı, malsatan və podratçılarla hesablaşmalar

  - Kassa, bank və pos-terminal əməliyyatları

  - Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar

  - İşçi heyəti üzrə hesablaşmalar (əmək haqqı, mükafat, məzuniyyət və.s.)

  - İstehsal məsrəfləri, gəlirdən çıxılan və çıxılmayan xərclər

  - Məhsulların, iş və xidmətlərin satışı

  - Debitor və kreditorlarla hesablaşmalar

  - Və digər əməliyyatların sənədləşdirilməsi , rəsmiləşdirilməsi və uçotu

• Uçot sisteminin avtomatlaşdırılması üçün proqram təminatlarının (1C ,Unity 2 (logo) və digər) öyrədilməsi